Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Praktijk Imke is opgericht voor kinderen, jongeren en hun ouders, is opgericht door Imke Hendriks gevestigd in Uden en ingeschreven onder nummer 67455298 bij de Kamer van Koophandel.
  Tevens is Praktijk Imke ingeschreven bij het LBRT (landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers) onder nummer: 164054.
 2. Verhindering
  De afgesproken begeleidingstijden zijn bindend. Indien er 24 uur voor de begeleiding wordt afgezegd, kan er naar een vervangende begeleidingstijd gezocht worden. Als u binnen 24 uur voor de geplande begeleidingstijd afzegt, wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
 3. Tarieven
  Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder het kopje tarieven bij Remedial Teaching en Kindercoaching op de website.
 4.  Betalingsvoorwaarden
  Na de laatste begeleiding van de maand wordt er een factuur aan u gestuurd. U wordt verzocht de factuur binnen 14 dagen te betalen.
  Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Praktijk Imke gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.
  Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Praktijk Imke zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.
  Bij betalingsachterstand is Praktijk Imke gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.
 1. Aansprakelijkheid
  Praktijk Imke biedt geen garantie voor te behalen (studie)resultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Praktijk Imke verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de afgenomen diensten.
  Praktijk Imke sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk Imke, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk Imke.
 2. Vertrouwelijkheid
  Praktijk Imke verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
  Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.
 3. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
  De wettelijke regel geldt dat voor kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.
  Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk Imke kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 4. Verslag
  Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gemaakt. Dit verslag wordt door Praktijk Imke zelf gemaakt.
 5. Regels rond een afspraak voor kinderen
  De ouder/verzorger dient tijdens een consult met  kind(eren) telefonisch bereikbaar te zijn en bij kindermassage aanwezig te zijn in de praktijk. Na een sessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt het evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.
 6. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden 
  Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website www.praktijk-imke.nl /algemene-voorwaarden. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deel deze pagina